Sprogudvikling

I dagligdagens pædagogiske aktiviteter vægter vi sproget højt. Vi har fokus på at tale med børnene og ikke til børnene.

Størstedelen af vores metoder udspringer fra sprogpakken. Gennem vores pædagogiske struktur skaber vi plads til samtaler i hverdagen, vi anvender spørgeteknikker, der åbner op for børnenes sprudlende fortællelyst, verbalt og nonverbalt, alt efter alder.

Vores generelle sproglige fokus ligger i glæden ved at kunne kommunikere og jonglere med sproget i dagligdagen. Vi har tal og bogstaver hængende på væggene samt rim og remser. Det er blikfang og det skærper børnenes opmærksomhed på tal og bogstaver og inspirerer til leg med finurlighed i sproget.

Vores børnegrupper er aldersopdelte. Denne opdeling betyder, at vi kan tilrettelægge sproglige aktiviteter, der målrettes alderen. Alle børnegrupper har hver dag morgensamling og ved samlingerne tilbyder vi børnene sprog på mange niveauer. Vi synger sange med tilhørende konkreter i form af dyr, tal og farver og for de yngste af vores børn anvender vi, udover konkreter, kropssproget i form af fagter, der ligeledes understøtter sprogudviklingen. Ved samlinger i børnehaven er der fokus på turtagning, fælles lytte opmærksomhed samt fortælling. De ældste børnehavebørn øver sig i at være midtpunkt og ”fremlægge” en oplevelse, dette understøttes evt. af billedplancher eller billeder fra dagbogen. Vi tilstræber at så mange børn som muligt får taletid ved samlingerne.

Alle børnegrupper kommer månedligt på biblioteket. Her læses der bøger og bøgernes univers udforskes og ordforrådet udvides. Samtidig får børnene også et forhold til biblioteket og forhåbentlig nogle hyggelige minder derfra. For at styrke børnenes sprogforståelse sætter vi ord på handlinger og aktiviteter i hverdagen og hertil er ture og udflugter ideelle. Det styrker børnenes begrebs- og omverdensforståelse.

I vuggestueafdelingen arbejder vi med 10 udvalgte babytegn. I hverdagen hjælper disse tegn det enkelte barn til at føle sig forstået og det understøtter det tidlige talesprog.

Babytegnene bliver altid anvendt sammen med sproget, det er derfor ikke tegn der kan stå alene. Vi bruger babytegn til de børn der ikke har noget sprog endnu. Så snart sproget begynder at komme så stopper vi med at bruge babytegnene og lader sproget vokse. Vi inspirerer ligeledes forældrene til at anvende babytegnene derhjemme.

I børnehaven arbejder vi med Læseleg (dialogisk læsning) både som en del af den generelle sprogunderstøttende indsats, men også i forbindelse med den fokuserede og særlige indsats. Dette har vi valgt for at øge kvaliteten og udbyttet af højtlæsningen. Vi anvender materialet Læseleg fra Mary Fonden og dette bidrager til let anvendelighed.

Har vi børn der efter sprogvurderingen ligger i området fokuseret eller særlig indsats, anvender vi bilagsrapporten for at finde ud af, hvori deres specifikke problematikker ligger. På denne måde kan vi målrette indsatsen, og der kan udarbejdes en plan for barnet med handlingsforslag til både hjem og dagtilbud.

I Hallandsgården har vi besluttet at lave handleplaner på alle børn. Dvs. at også de børn der ligger i området generel indsats, får udarbejdet en handleplan med forslag til videre stimulering af sproget i hjemmet. Handleplaner på alle børn er tiltænkt som sprogfremmende inspirationsmateriale og guidning til forældrene.

Fokuseret indsats

Ved fokuseret indsats arbejder vi med små tilrettelagte forløb i mindre sproggrupper. Vi benytter os af sprogkufferter med konkreter, dialogisk læsning, lyd eller spil, vi sætter ind alt efter hvor det enkelte barn skal styrkes.

Vi er ofte i dialog med institutionens tilknyttede talepædagog og modtager råd og vejledning her fra. Periodevis har vi haft talepædagogen med til at afholde sproggrupper her i huset, hvilket har bidraget til yderligere udvikling af disse grupper samt inspireret til nye metoder.

Særlig indsats

Ved særlig indsats drøfter vi barnets sproglige udfordringer på TF såfremt der er givet forældresamtykke. Dette med henblik på et videre forløb, evt. i form af yderligere tests og om barnet skal modtage taleundervisning.

Bliver barnet henvist til talepædagog får vi råd og vejledning herigennem, for at kunne tilrettelægge en indsats, der er i overensstemmelse med den vejledning forældrene modtager. Vi prioriterer det er sprogvejlederne, der arbejder med børn i særlig indsats, såfremt dette ikke kan lade sig gøre er det vejledernes rolle at bistå med al sin viden.

For børn i særlig indsats bliver der også lavet mindre tilrettelagte sproggrupper, således at indsatsen kan målrettes barnets behov. Som et nyt tiltag er vi begyndt at lave små sproggrupper med de vuggestuebørn som har nogle sproglige udfordringer. Disse grupper opretter vi i samarbejde med vores talepædagog og hun deltager fem gange som inspirator. Dette tiltag er tænkt som en del af den tidlige indsats.